Program

Program volilnega obdobja 2022 – 2026

Mestna občina Koper z drzno zastavljenimi nalogami in projekti

 • izraža odgovorno skrb za razvoj mesta, predmestja in podeželja Kopra kot povezane celote,
 • skrbi za kakovostno življenje vseh občanov, ki živijo v mestu in na podeželju, ter za udobno in hkrati odgovorno bivanje oz. preživljanje časa obiskovalcev tega območja; krepi participacijo občanov in stroke v razvojnih projektih,
 • krepi svojo razvojno mobilizacijsko vlogo v regiji in širše, ki jo je z leti izgubljala.

Temeljni poudarki pristopa

 • Koper bomo razvili v strateški center severnega Sredozemlja – Slovenskega Mediterana in nadoknadili zaostanke  in zamujene priložnosti za ostalimi mestnimi občinami – v vseh pogledih.
 • K programu, strategiji in zastavljenim projektom in nalogam bomo pristopali odgovorno, drzno ter ambiciozno in usmerjeno v zadovoljevanje potreb občanov in v dvig kakovosti njihovega življenja. MOK mora postati vsem prijazna, dostopna  in vključujoča občina ter občina solidarnosti.
 • V program razvoja in prednostna področja bomo sistemsko in uravnoteženo umeščali aktivnosti za zadovoljevanje potreb celotne občine oz. občanov ter mesto, predmestje in podeželje obravnavali kot celoto. Regijsko pa bomo spodbujali sistemsko in ciljno usmerjeno sodelovanje štirih istrskih občin.
 • Vzpostavili bomo aktivni dialog s KS in povečali pomen sodelovanja občanov pri odločanju s pomočjo učinkovitejšega participativnega proračuna in prek drugih sodobnih instrumentov neposredne demokracije.
 • Nadgradili bomo javno infrastrukturo na deficitarnih področjih – kultura, znanost, šolstvo, šport, turizem, na vseh področjih pa dodali kakovostno vsebino (trajnostno, zeleno, socialno) in posodobili in nadgradili okolju in občanom prijazno infrastrukturo.
 • Spodbujali bomo razvoj MOK v sonaravno (eko)mesto in zeleno prestolnico, skrbeli za nemoteno vodooskrbo celotne regije v vseh letnih časih ter skupaj z Luko Koper usmerjali njen razvoj v vodilno ekološko neobremenjeno pristanišče srednjeevropskega prostora.
 • Ohranjali bomo medkulturno in dvojezično življenjsko okolje občine (funkcionalna dvojezičnost) in spodbujali projekte za obstoj in razvoj obmejnega sobivanja manjšin (italijanske v Sloveniji in slovenske v Italiji). MOK mora ostati laboratorij sožitja in ustvarjalnega sobivanja v duhu evropske tradicije spoštovanja različnih jezikov in kultur.

9. stebrov delovanja

1. Odgovorno gospodarstvo, podjetništvo in turizem

 • Vinakoper bo kupila občina zaradi pomena in vloge za prihodnje rodove – ne bomo pozidali vinogradov.
 • z Luko Koper gradimo zeleno in odgovorno zgodbo.
 • v sodelovanju z obrtno in gospodarsko zbornico si bomo prizadevali pridobiti vsaj 200 milijonov tujih investicij in zagnali drzne ideje.

2. Sodobno in samooskrbno kmetijstvo, ribištvo in zdrava hrana

 • mediteranska prehrana – pridelava in predelava bo zaščitni znak našega okolja. MOK bo v vseh aktivnostih razvijala in predstavljala mediteransko prehrano kot znak kakovosti tega območja.
 • z ustreznimi sodobnimi in tehnološko naprednimi posegi bomo zagotovili kmetijstvu (s poudarkom na mediteranskih kulturah) trajnosten in samooskrben predznak.
 • prizadevali si bomo pridobiti dodatna EU sredstva za uresničevanje načrtov modre rasti.

3. Zdravo in čisto okolje in narava

 • zelena, trajnostna, do okolja in narave odgovorna občina.
 • občina, odzivna na podnebne spremembe, aktivna pri zmanjševanju ogljičnega odtisa, »zero waste« občina, odgovorna do energetskih virov.
 • Škocjanski zatok, Rižana – Rižanska dolina, Dragonja – dolina Dragonje, Kraški rob.

4. Trajnostni prostorski razvoj in prometna infrastruktura

 • v planiranju prostorskega razvoja bodo vključeni občani in vsi ostali ključni deležniki.
 • prostorsko planiranje bo obravnavano kot ključni mehanizem na področju trajnostnega razvoja – poseben poudarek bo dan gospodarjenju in varovanju naravnih virov.
 • takoj je potrebno zaključiti začeto in dolgo obljubljeno kanalizacijsko omrežje.
 • takoj je potrebno pričeti s postopki za gradnjo 3.tira in se 1.tir nameni lokalnemu prevozu ter trajnostnemu turizmu.
 • prednostno bomo obravnavali izgradnjo državne ceste mimo Kopra proti Republiki Hrvaški.
 • začeli bomo s projektom revitalizacije propadajočih oz. propadlih vasi na podeželju, vključujoč možnosti za zadostitev stanovanjskih potreb mladih družin ter oživitev različnih socialnih in kulturnih dejavnosti v objektih v lasti občine.
 • začeli bomo z ukrepi za izvedbo ekoloških sanacij vasi ter aktivnosti za vzpostavitev eko-vasi in pametnih vasi.

5. Socialno varstvo in solidarnost

 • MOK mora zagotoviti nove vsebine, kadre in ustrezno infrastrukturo na področju skrbi za socialno ogrožene, ljudi s posebnimi potrebami, za ranljive skupine, osebe z ovirami ter starejše občane idr., kar bo prispevalo k manjši stigmatizaciji le-teh oz. krepitvi njihove socialne vključenosti.
 • občina po meri invalidov in vsem dostopna občina – »access city award« ipd.
 • vzpostavitev kakovostnega programa integracije priseljencev in upravljanja medkulturnega sobivanja.
 • spodbujanje prostovoljstva ter medgeneracijske in obče solidarnosti med občani in širše.

6. Sodobno zdravstvo – zdravje v MOK

 • zdravstveni sistem na občinski mora delovati uspešno in učinkovito, biti mora enakopraven in pravičen ter mora zagotoviti  optimalno dostopnost s pacientom v središču pozornosti. Le zdravi ljudje so lahko zadovoljni in učinkoviti v življenju in delu MOK in Koper bo predstavljal populacijo najbolj zdravih občanov v Sloveniji.
 • zdravje občanov bomo gradili na znanju – podpirali bomo in vlagali v nove zdravstvene kapacitete, infrastrukturne in kadrovske; spodbujali tesno povezovanje bolnišnic z ustanovami na primarni ravni, univerzo in raziskovalnimi inštituti, da zagotovimo vzpostavitev temeljnega kamna za tretjo slovensko medicinsko fakulteto.
 • na tej osnovi se bo gradila zasnova za dokončni preboj vseh naših regionalnih bolnišnic v tretji klinični center v naši regiji.

7. Znanje za prihodnost – šolstvo in znanost v MOK

 • MOK bo predstavljala edinstven primer dobre prakse občine, usmerjene v znanje za prihodnost –  v vseh razvojnih strategijah bo slednje imelo posebno mesto.
 • MOK bo postala center sredozemske znanstvene in visokošolske odličnosti – z nišnimi in  kakovostnimi znastvenimi in študijskimi programi ter zagotavljanjem visoke kakovosti življenja tako za raziskovalce, učitelje in študente.
 • skupaj z različnimi deležniki si bomo prizadevali vzpostaviti tehnološki park, usmerjen v zeleni prehod in modro rast.

8. Celostna in samozavestna kulturna politika

 • Koper bo dobil vrhunsko gledališče/amfiteater pri morju
 • s kulturo rastemo in se bogatimo vse dni v letu 
 • drzni mednarodni projekti strateško najpomembnejšega stičišča kultur
 • s partnerstvi med naravno in kulturno dediščino, različnimi umetnostnimi zvrstmi, kulturo in turizmom

9. Šport za zdrave in zadovoljne občane

 • MOK potrebuje sodobno strategijo razvoja vseh pojavnih oblik športa za občane in obiskovalce – šport povezuje generacije.
 • strošek športnega udejstvovanja otrok v MOK bo največ 30 eur na mesec.
 • 1. tir bo odlična rekreacijska površina 365 dni na leto.
 • Športni center Bonifika bo mednarodni celoletni olimpijski trenažni športni center – temelj športnega turizma MOK.
 • zagotovili bomo dodatno športno infrastrukturo v mestu, predmestju in na podeželju ter obnovili staro in dotrajano.

Bodi obveščen!

Prijava na e-novice

Prijavi se na naše novice, sporočila, obvestila in vabila na dogodke.

"*" indicates required fields

*